ARQUITECTURA TÈCNICA - Sílvia Muros

 

 

 

ITE - Inspecció Tècnica d'Edificis 

Segons el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, és obligatori passar una inspecció als edificis d'habitatges amb més de 45 anys i anar-la renovant cada 10 anys. 

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.
No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.


Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb l'excepció dels edificis que hagin iniciat l'expedient de declaració de ruina.

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

 

Si el vostre edifici requereix d'obres per poder passar favorablement la inspecció, no dubteu a fer-les el més aviat possible. El procés de la ITE pot ser més llarg en aquests casos i cal preveure-ho amb temps. Els podem assessorar i fer les obres necessàries.

Els preus van en funció del nombre d'habitatges i locals que tingui l'edifici. 

Poden sol·licitar el seu pressupost sense compromís. 

 

Link a la Normativa:

 

Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici

 

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica | silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181