ARQUITECTURA TÈCNICA - Sílvia Muros

 

 

Cèdules d'habitabilitat d'habitatges existents

 La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres.

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Per tramitar la cèdula cal fer una visita d'inspecció a l'habitatge i realitzar el Certificat d'habitabilitat, que servirà per sol·licitar la cèdula a la Generalitat.

Pot consultar preus sense compromís.

 

Pot trobar més informació al link: 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=619728&action=fitxa

 

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica | silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181