ARQUITECTURA TÈCNICA - Sílvia Muros

 

 

Certificats energètics d'edificis existents

Elaboració i tramitació de Certificats energètics per a habitatges, locals i edificis d'habitatges.

Segons el Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s'ha d'inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva CCAA.

La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

Un cop verificada aquesta conformitat, l'Administració emet la corresponent etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

 

 Més informació al Blog: http://smarquitectura.blogspot.com.es/

 

 

 

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica | silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181